Lydymosi siluma

Lydymosi siluma Lydimosi šiluma yra toks kiekis šiluminės energijos, kiek reikia pakeisti medžiagos agregatatinę būseną nuo kietos į skystį nekeičiant temperatūros. Savitoji lydymosi šiluma – šilumos kiekis, kurio reikia norint 1 kilogramą kietos medžiagos išlydyti jo lydymosi temperatūroje. Lydymasis – kietos medžiagos virsmas skysta medžiaga.

Lydymosi siluma

Temperatūra, kurioje lydosi medžiaga, vadinama lydimosi temperatūra. Kiekviena vienalytė medžiaga turi pastovią savo lydymosi temperatūrą. Jei lydomas kūnas šildomas, jo temperatūra išlieka pastovi. Lydymosi šiluma: Q – šilumos kiekis , λ – savitoji lydimosi šiluma , m – masė.

Lydymosi siluma

Fizikos formulės – Šiluminiai reiškiniai: absoliuti temperatūra, temperatūra farenheitais, šilumos kiekis, kuro degimas, lydymosi šiluma, garavimas, šilumos kiekis.

Kaip pasikeis ledo masė mledo nusistovėjus termodinaminei pusiausvyrai? Ledo savitoji lydymosi šiluma λ = 0,33. LYDYMOSI ŠILUMA – lydymosi šiluma lygi. Lydymosi temperatūrą pasiekusiam kristalui suteikiama šiluma sunaudojama kristalinei gardelei (žr. 22.2 poskyrį) ardyti. Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinė sistema savitoji lydymosi šiluma.

Kaip keičiasi kūno temperatūra nuo lydymosi pradžios iki pabaigos? Koks bus rutulio greitis v prie pat žemės paviršiaus? Laikykite, kad vandens kiekis yra be. Moline šiluma vadinamas šilumos kiekis, reikalingas medžiagos vieno molio. Savitąja lydymosi šiluma vadinamas šilumos kiekis, kurį reikia suteikti vienam. Kristalizacijos (lydymosi) savitoji šiluma parodo, kokį minimalų šilumos kiekį reikia. Kokiu būdu šiluma perduodama vakuumu?

T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Šilumos kiekis, reikalingas medžiagai išlydyti. Neįprastai aukšta ir savitoji lydymosi šiluma. Ji net 13,5 karto viršija švino savitąją lydymosi šilumą. Nepaprastas vandens savybes galima paaiškinti jo. Apskaičiuokite savitąją ledo lydymosi šilumą.

You may also like