Visuomenei svarbių statinių sąrašas

Visuomenei svarbių statinių sąrašas VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ SĄRAŠAS. Statinių grup÷s pagal naudojimo paskirtį, atitinkančią. Skelbimus apie visuomenei svarbių statinių projektavimą prašome siųsti el.

Visuomenei svarbių statinių sąrašas

Už skelbimų turinį ir kalbą atsako rengėjai. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1. P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą. INFORMUOJAME, kad projektuojamas statiniys (patenkantis į visuomenei svarbių statinių sąrašą): Satybos adresas: Žemynos g. Visuomenei svarbių statinių sąrašus (nurodant statinių paskirtį), informavimo ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus tvarką nustato.

Informacija visuomenei apie numatomą statinio įrašyto į visuomenei svarbių. Su prašymu gauti rašytinį pritarimą statinio projektui pateikiami dokumentai, nurodyti. Statybos užbaigimas“ 3 priede), kurie bus pateikti Komisijai, sąrašas;. Su prašymu informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių. Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir. Patvirtinti privalomieji tipinio statinio projekto rengimo dokumentai, pastato atnaujinimo projekto rengimo. Pakeistas visuomenei svarbių statinių sąrašas.

Visuomenei svarbių statinių sąrašas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1. Kadangi projektuojamas gyvenamasis namas didesnis nei 200 m2 bendro ploto ir patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą todėl rengiami.

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės. Ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota. Su Aplinkos ministerijos vadovais aptarti ir statinio autorių statuso bei jų teisių. Papildytas reglamente pateiktų nuorodų sąrašas. Planuojama ūkinė veikla nepatenka į sąrašą, kurios poveikis aplinkai. Numatomų įgyvendinti ekonominių ir visuomenei svarbių projektų.

You may also like